REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

„Prezent do badania technicznego”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Prezent do badania technicznego”, zwanej dalej „Promocją”, jest Auto Serwis „Błękitna” W. i N. Majewscy siedzibą w Warszawie, przy ul. Błękitnej 87, NIP: 952-15-34-424. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja usług Stacji Kontroli Pojazdów , oferowanych dostępnych w prowadzonych przez Organizatora punktach sprzedaży usług w Mikołowie ul. Pszczyńska 24 i Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22 (dalej: „Punkty Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji trwa do wyczerpania zapasów.
 4. Organizator jest zobowiązany do wydania nagrody w rozumieniu art. 919 kc.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 900 prezentów (dalej: „Pula Nagród) w postaci gadżetów wymienionych w załączniku nr 1 (dalej: „Nagrody”).
 2. Pula Nagród zostanie podzielona na poszczególne Punkty Sprzedaży – do każdego Punktu Sprzedaży zostanie przekazane po 450 sztuk.
 3. Każdy kto weźmie udział w Promocji otrzyma wybrany przez siebie prezent (1 szt.).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. przeprowadzić badanie techniczne samochodu w jednej z podanych wyżej Stacji Kontroli Pojazdów.
  2. odebrać prezent po opłaceniu badania technicznego.
  3. Uczestnik może dokonać wielu badań technicznych samochodów i  otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość gadżetów.
  4. Punkt Sprzedaży, w którym Pula Nagród zostanie wyczerpana, zostaje wyłączony z Promocji.
  5. Prezenty nie podlegają wymianie na gotówkę.
  6. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
  7. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w  reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.